CE markering: wassen neus, of broodnodig?

afb1CE-markering is een productlabel met verplichte informatie over productkenmerken om het product binnen Europa in de handel te mogen brengen. Deze productkenmerken worden bepaald en weergegeven volgens geharmoniseerde beproevingsmethoden en declaratievoorschriften. De CE-markering van bouwproducten zal per 1 juli 2013 via de nieuwe Europese Verordening, de CPR, worden aangestuurd en zal moeten zorgen voor een hogere transparantie en geloofwaardigheid rond het CE-label. Benieuwd welke gevolgen dit voor u als aannemer, toezichthouder of opdrachtgever heeft?

 

 

Wat houdt deze verandering in?

De meest ingrijpende verandering is de verplichting voor leveranciers om een prestatieverklaring (Declaration of Performance, ook wel: DoP) op te stellen. Per 1 juli 2013 dienen leveranciers een prestatieverklaring mee te leveren met hun product, of digitaal ter beschikking te stellen de taal van de lidstaat waar het product wordt verhandeld. Deze prestatieverklaring is een sleuteldocument binnen de CE-markering voor producten waar een geharmoniseerde norm voor is opgesteld. In dit document noemt (declareert) de fabrikant kenmerken (performance) met het oog op de bouwregeling waaraan het geleverde product voldoet. Leveranciers dienen er voor te zorgen dat een door hen afgeleverd product ten alle tijden terug te traceren is naar deze prestatieverklaring. Het is echter de verantwoordelijkheid van toepasser (aannemer), de toezichthouder en/of de opdrachtgever om te controleren of de gevraagde specificaties daadwerkelijk worden geleverd!

 

Waar moet u als aannemer, toezichthouder of opdrachtgever aandacht aan besteden?

  • Voert uw leverancier een CE-markering?
  • Wordt er een prestatieverklaring bijgeleverd?
  • Is op het geleverde product een verwijzing naar deze prestatieverklaring aanwezig?
  • Welke kenmerken zijn gedeclareerd? Voor ESEP olieafscheiders en slibafscheiders geldt dat deze geconstrueerd en berekend zijn conform  NEN-EN 858. Vetafscheider voldoen aan de NEN-EN 1825. Ten aanzien van de betonkwaliteit wordt NEN-EN 206-1 en/of NEN-EN 8005 in acht genomen. Let daarbij ook op de milieu klasse. De afdekking wordt door ESEP Milieutechniek geleverd op basis van de norm NEN-EN 124. Overige relevante normeringen zijn in tabel 1 aan het einde van dit nieuwsitem opgesomd.
  • Is de prestatieverklaring in uw eigen taal beschikbaar? De ESEP prestatieverklaringen zijn voor u in het Nederlands opgesteld.
  • Staat op de prestatieverklaring de kenmerken die overeenkomen met wat u daadwerkelijk besteld heeft?

 

Waarom besteedt u hier aandacht aan?

  • Producten waarvoor een geharmoniseerde norm van toepassing is, is een CE markering in combinatie met een prestatieverklaring verplicht. Dit heeft direct invloed op de productaansprakelijkheid.
  • De gedeclareerde kenmerken uit de prestatieverklaring zijn leidend. U kunt uw leverancier verantwoordelijk stellen indien een product niet aan de kwaliteitseisen voldoet die in de prestatieverklaring zijn gedeclareerd. U kunt juridische risico’s inperken indien u kiest voor een leverancier met een omvangrijke prestatieverklaring. ESEP staat voor kwaliteit. Wij doen te allen tijde ons uiterste best om de kwaliteit van ons assortiment te waarborgen en te verbeteren, zodat ze veilig zijn en duurzame kwaliteit bieden. Deze kenmerken worden door ESEP nauwkeurig in een prestatieverklaring opgenomen, zodat u weet wat u kunt verwachten.
  • Indien verplichte normeringen uit het bouwbesluit niet zijn gedeclareerd in de prestatieverklaring, en een leverancier verkoopt het product toch, gaat de leverancier akkoord met dat het product voldoet aan verplichte normeringen uit het bouwbesluit en draagt daarmee ook de productaansprakelijkheid met betrekking tot de naleving van de prestaties van het product.

 

ESEP biedt transparantie in de betrouwbaarheid van haar kwaliteitsproducten

ESEP Milieutechniek is voorbereid op de nieuwe regelingen omtrent CE markering. Wijzigingen in onder andere de informatievoorziening en interne procedures zijn doorgevoerd om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. Hierdoor bent u als klant beter op de hoogte van de kwaliteitseisen die ESEP Milieutechniek waarborgt en kunt u aan uw afnemer ook meer duidelijkheid geven met betrekking tot de prestaties van het geleverde product. ESEP Milieutechniek voert CE markering op al haar producten waar een geharmoniseerde norm voor is en zal de prestatieverklaring samenvoegen met de bijbehorende gebruikershandleiding. Transparantie en hoogstaande kwaliteit is de norm!

 

Ga voor KOMO!

Met het CE-label mag het bouwproduct en/of bouwdeel op de Nederlandse markt worden gebracht. De toepasser (aannemer), de toezichthouder en/of de opdrachtgever zullen altijd moeten controleren of de geleverde specificaties overeenkomen met de in Nederland gewenste eisen en kwaliteitsniveaus. Zekerheid dat aan de Nederlandse eisen wordt voldaan is er dus niet. Met KOMO is die zekerheid er wel. ESEP Milieutechniek biedt een ruim scala aan producten die met een product-attest certificaat worden geleverd en daarmee zijn beproefd door een onafhankelijke keurende instantie op naleving van de in Nederland gewenste eisen en kwaliteitsniveaus. In tabel 2 zijn de verschillen tussen KOMO en CE samengevat.

Tabel 1; Relevante normeringen voor bouw bestemde producten

Referentienummer Titel van de norm
EN 858-1:2002 Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en bezine)
EN 1825-1:2004 Vetafscheiders en slibvangputten
EN 1917:2002 Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
EN 1433:2002 Afwateringsgoten voor verkeersgebieden
EN 12050 Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen
EN 12566 Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE
EN 13564 Terugslagkleppen voor afvoerleidingen
EN 14216:2004 Cement
EN 14889-1:2006 Vezels in beton

Bron: Publicatieblad C59 van de Europese Unie (2013)

Tabel 2; Verschillen tussen CE en KOMO

CE

KOMO

Verklaring

Door fabrikant

Verklaring

Door onafhankelijke geaccrediteerde certificatie-instelling

Controle

Soms op deelaspecten door derden

Controle

Bij voortduring door certificatie-instelling

Reikwijdte

Geldt voor bouwproducten en beperkt aantal bouwdelen en –systemen

Reikwijdte

Geldt voor producten, systemen, processen en diensten in bouw en installatie

Basis

Ergens in Europa wettelijk vastgelegde producteisen

Basis

Alle aspecten die de Nederlandse bouwketen relevant acht

Besluit bodemkwaliteit

Sluit nog niet aan

Besluit bodemkwaliteit

Is geregeld

Grenswaarden

Producent bepaalt welke grenswaarden, klasse of tolerantie worden gedeclareerd

Grenswaarden

Gebaseerd op transparant vastgelegde grenswaarden, klassen en toleranties

Geschiktheid product

Toepasser en opdrachtgever moeten dit voor beoogde toepassing zelf beoordelen

Geschiktheid product

Wordt voor de beoogde toepassing onafhankelijk en op deskundige wijze beoordeeld

Niet conform?

Afnemer zal zelf moeten aantonen dat product niet conform is

Niet conform?

Onafhankelijk, effectief en efficiënt controlesysteem

Klachten

Complexe procedures via overheid

Klachten

Eenduidige procedure via Nederlandse certificatie-instelling

Bron: KIWA (2013)

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken