Print Friendly, PDF & Email
Petrochemisch – Oplossing

Waterbehandeling vóór lozing op de gemeentelijke riolering of oppervlaktewater is een actueel thema binnen de petrochemische industrie. Er is immers een wettelijke verplichting om een olieafscheider conform de NEN-EN 858 te plaatsen daar waar bedrijfsmatig minerale vloeistoffen in riolering of oppervlaktewater terecht kunnen komen.

 

Daar waar lozing op oppervlaktewater plaats dient te vinden kunnen afscheiders worden uitgerust met speciale voorzieningen zoals een coalescentiefilter om het rendement van afscheiding te verhogen. Indien van toepassing zijn al onze producten, sensoren en alarmeringssystemen explosieveilig conform Ex richtlijnen.

 

ESEP heeft uitgebreide ervaring met afscheidersystemen voor waterbehandeling. Zo kunnen wij aan de hand van de toegepaste installatie de juiste capaciteitsberekening volgens de NEN-EN 858 toepassen waardoor u bij controle door het bevoegd gezag voldoet aan de richtlijnen. Onze afscheiders kunnen verder uitgerust worden met een ingestorte HDPE-lining waardoor duurzaamheid en vloeistofdichtheid langdurig zijn gegarandeerd.

 

Ook afwatering en beheersing van (afval) water middels draingoten en pompinstallaties behoren tot de mogelijkheden.

 

De ESEP systemen kenmerken zich door een doordachte werking waardoor een juiste balans tussen rendement, footprint en investering wordt bereikt.

 

Neem contact op voor meer informatie en vrijblijvend advies.

Gerelateerde producten

Coalescentieafscheiders
Pompputten
Alarmeringssystemen
Coalescentieafscheiders

Coalescentie- afscheiders en slibvang- putten worden veelvuldig

Pompputten-beton

Pompinstalla- ties worden daar toe- gepast waar (vervuild) water niet

OilSET1000 product photo

Olie-vet niveau-alarmerings-systemen zijn speciaal ontwikkeld

toegepast bij bedrijfslocaties waar lichte minerale vloeistoffen vrij kunnen komen. Een coalescentiefilterpakket dient toegepast te worden wanneer effluent geloosd wordt op het oppervlaktewater of een extra hoog rendement gewenst is.

onder vrij verval weg kan stromen en naar hoger gelegen afvoerstelsels opgebracht dient te worden.

voor olie-, benzine- en vetafscheiders.  De olie-, bezine- en/of vetlaagdikte wordt gesignaleerd door de op elektronische unit uitgeruste LED’s.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken